Upozornění: Pokud se Vám při odeslání objednávky zobrazí informace o údržbě webu, prosíme vraťte se v prohlížeči na předchozí stránku a dokončete objednávku znovu. Budeme rádi, když nás o incidentu uvědomíte (na e-mailu podpora@techsoup.cz nebo telefonu 774 000 985). Za chybu v systému se omlouváme. Skrýt toto sdělení.
 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka) požiadať o desať predplatných (licencií) spoločnosti Autodesk.
 • Rozpočet: Ročný rozpočet oprávnenej organizácie nesmie prekročiť 10 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).
 • Iba neziskové organizácie: Možnosť požiadať o softvérové dary majú iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie, ktoré spĺňajú kritériá programu Techsoup. Navyše musí každá organizácia spĺňať aj špecifické požiadavky spoločnosti Autodesk, ak sa chce uchádzať o jej dary.
 • Neoprávnené organizácie: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu darovania:
  • Legislatívne a politické organizácie
  • Organizácie zamerané na advokáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky
  • Zamestnanecké alebo členské organizácie
  • Cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárnej činnosti. Sekulárna činnosť je definovaná ako činnosť oddelená od cirkevnej alebo náboženskej činnosti organizácie a v jej rámci sú klientom poskytované služby bez ohľadu na ich vieru; viera ani špecifické náboženstvo nesmú byť klientom vnucované.
 • Existujúci zákazníci: Organizácie, ktoré počas posledných troch rokov požiadali o akýkoľvek produkt od spoločnosti Autodesk, okrem darovaného softvéru, sú oprávnené pre účasť v tomto darovacom programe až po priamom odsúhlasení pracovníkmi Nadácie Autodesk (Autodesk Foundation).
 • Podmienky služby: Organizácie, ktoré požadujú produkty spoločnosti Autodesk, musia súhlasiť s platnými podmienkami služby.
 • Ukončenie platnosti licencie: Spoločnosť Autodesk si vyhradzuje právo ukončiť platnosť licencie kedykoľvek, ak
  • Organizácia prestane spĺňať požiadavky spôsobilosti tak, ako sú určené, na základe vlastného uváženia spoločnosti Autodesk a jej strategických partnerov.
  • Organizácia nespĺňa podmienky programu TechSoup a členstvo v programe jej bolo odobraté.
  • Spoločnosti Autodesk a TechSoup ukončia vzájomnú spoluprácu.
  • Obdarovaná organizácia prevedie alebo predá, resp. sa snaží previesť alebo predať darovaný produkt spoločnosti Autodesk inému subjektu.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca softvérového daru musí byť ochotný a schopný poskytnúť spoločnosti Autodesk podklady pre prípravu prípadovej štúdie alebo referencie k programu darovania.
 • Poskytovanie produktov: Darované produkty
  • sú poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom,
  • získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.