Omlouváme se, tato stránka bude dne 27. 9. od 02:00 do 07:00 SELČ z technických důvodů nedostupná. Po tuto dobu nebude možné se registrovat ani zadávat objednávky a žádosti. Omlouváme se za případné potíže. V případě potřeby nás kontaktujte na mailu podpora@techsoup.cz. Pro technickou podporu volejte 774 000 985, pro administrativní podporu pak telefon 704 389 035. Skrýt toto sdělení.

TechSoup Česká republika zpřístupňuje darovaný nebo zvýhodněný software těm neziskovým organizacím registrovaným v České republice, které realizují obecně prospěšné nebo dobročinné projekty a splňují níže uvedená kritéria. Přečetli jste a splňujete veškerá kritéria a podmínky? Neváhejte a registrujte se!

Oprávněné organizace

Typy neziskových právnických osob:

 • spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214 - 302 (NOZ), a to jak spolky dle Nového občanského zákoníku, tak netransformované spolky jako původní občanské sdružení, dále sem spadají i mezinárodní nevládní organizace;
 • pobočné spolky, včetně původních netransformovaných organizačních jednotek sdružení; pokud má jednotka vlastní právní a ekonomickou subjektivitu, musí pobočný spolek vytvořit samostatnou registraci, aby mohly využívat výhod dárcovského programu TechSoup, v takovém případě o dary a slevy není možné žádat skrze mateřskou organizaci;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012, §§ 402 - 418 (NOZ);
 • nadace dle zákona č. 89/2012, §§ 306 - 393 (NOZ);
 • nadační fondy dle zákona č. 89/2012, §§ 394 - 401 (NOZ);
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 sb.;
 • církevní organizace dle zákona č. 3/2002 sb., a to jak účelová zařízení (charity, diakonie), tak i běžné církevní organizace (fary, sbory, řády, ...).

Dále se mohou registrovat:

 • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006, kteří mají právní formu jednu z výše uvedených NEBO právní formu příspěvkové organizace dle zákona 250/2000, §§27-37;
 • veřejné knihovny vedené v evidenci Ministerstva kultury ČR. Do programu jsou přijímány veřejné knihovny, které mají právní formu jednu z výše uvedených a nebo právní formu příspěvkové organizace, a dále také organizační jednotky příspěvkové organizace, nebo organizační jednotky kraje, obce či městské části

Rozhodujícím faktorem při určení právní formy organizace je údaj uvedený v jejím oficiálním rejstříku. Jiné typy organizací než výše vyjmenované není možné registrovat.

Požadované náležitosti 

Registrovaná organizace musí  splňovat podmínky zákona o daních z příjmů ve smyslu možnosti snížení základu daně z příjmu právnické osoby o hodnotu poskytnutého daru (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 20 odst. 8).

Organizace musí být zapsána v příslušném oficiálním rejstříku svého typu organizace. Součástí registrace je kontrola zápisu organizace v příslušném rejstříku a také kontrola údajů zde uvedených. Prosíme, zkontrolujte, že údaje pro Vaši organizace v daném rejstříku odpovídají skutečnosti. Online rejstříky pro jednotlivé typy organizací:

 • spolek, pobočný spolek (občanské sdružení, organizační jednotka sdružení) - spolkový rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • ústav - rejstřík ústavů vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • nadace, nadační fond - nadační rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • obecně prospěšná společnost - rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • církevní organizace - rejstřík registrovaných církví a rejstřík evidovaných církevních právnických osob vedený u Ministerstva kultury ČR (online)
 • poskytovatelé sociálních služeb - registr poskytovatelů sociálních služeb (online)
 • veřejná knihovna - evidence knihoven vedená u Ministerstva kultury ČR (online)

Organizace musí být otevřená a nediskriminující. TechSoup Česká republika, stejně jako celá mezinárodní partnerská síť TechSoup, je organizací podporující rovné příležitosti a nedovoluje diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy.

Aby organizace mohla získat produkty z nabídky TechSoup, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.

TechSoup může brát v úvahu vnější důkazy diskriminace, jako je negativní publicita či příspěvky na sociálních sítích, které by diskriminaci skrze nenávistné projevy, neuctivé chování nebo šikanu odhalovaly. Tímto si TechSoup vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

Organizace rovněž podléhají požadavkům způsobilosti od dárcovských a dalších partnerů, kteří mohou požadovat souhlas s jejich vlastní antidiskriminační politikou.

Oprávněnost pro jednotlivé dárcovské a slevové partnery a programy

Aby nezisková organizace mohla využít konkrétní nabídky dárcovského či slevového partnera, musí kromě obecných podmínek pro vstup do programu TechSoup Česká republika splňovat také podmínky konkrétního partnera. Jednotliví partneři mohou mít nastavená různá dodatečná kritéria, například v závislosti na velikosti organizace, druhu poskytovaných služeb, činnosti organizace apod. Partner také může požadovat vyplnění dodatečných informací pro vyhodnocení oprávněnosti. Jednotliví partneři také mohou nastavit různé podmínky pro frekvenci a velikost žádostí o dary. Podrobné informace o kritériích našich partnerů najdete na samostatných stránkách:

Přehled kritérií všech partnerů

Oprávněnost organizace pro jednotlivé programy je automaticky vyhodnocena při registraci (pokud je to možné) a toto vyhodnocení je uvedeno v detailech Vašeho uživatelského účtu na těchto stránkách (po přihlášení v sekci Můj účet). Kritéria oprávněnosti jednotlivých programů se mohou průběžně měnit!

Neoprávněné organizace

Program TechSoup Česká republika je součástí mezinárodní sítě TechSoup Global Network. Program je nastaven tak, aby v každé zemi byly pro neziskové organizace stanoveny ekvivalentní podmínky pro vstup do něj a oprávněné organizace jsou striktně dány na základě dohod s mateřskou centrálou TechSoup a jednotlivými partnery. TechSoup Česká republika proto nemůže do programu přijímat jiné než výše uvedené organizace, přičemž rozhodující je zápis v příslušném oficiálním rejstříku dané organizace.

Následují příklady typů organizací, které nemohou být přijaty do programu TechSoup Česká republika:

 • komerční organizace (s.r.o., a.s., v.o.s., a další) - nemohou být přijímány komerční ziskové organizace jakéhokoliv typu i přesto, že vykonávají obecně prospěšnou činnost;
 • školská právnická osoba - školy a výchovná zařízení s právní formou školská právnická osoba (pokud však vzdělávací či výchovná instituce má právní formu nevládní neziskové organizace ze seznamu oprávněných organizací výše, registrovat se může);
 • příspěvková organizace - jedinou výjimku tvoří veřejné knihovny a poskytovatelé sociálních služeb, ostatní příspěvkové organizace bohužel nemohou být do programu přijímány;
 • veřejná výzkumná instituce;
 • zájmové sdružení právnických osob, hospodářská komora;
 • společenství vlastníků jednotek;
 • svazek obcí;
 • družstvo, sociální družstvo;
 • zdravotnické zařízení - pokud se nejedná o zdravotnické zařízení s právní formou nevládní neziskové organizace ze seznamu oprávněných organizací výše;
 • politická strana či hnutí;
 • odborová organizace a organizace zaměstnavatelů.

Program TechSoup česká republika je striktně určen pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba.