Typy organizací oprávněné získat produkty Microsoft

Produkty nabízené prostřednictvím dárcovského programu Microsoft jsou určeny pro neziskové organizace a veřejné knihovny splňující kritéria oprávněnosti programu TechSoup. Některé typy organizací jsou z dárcovského programu vyloučeny, například vzdělávací instituce, politické organizace, zdravotnické sítě a neveřejné knihovny.

Z programu jsou také vyloučeny organizace diskriminující při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána jinak, než povoluje zákon. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.

Zvláštní pravidla pro veřejné knihovny

Veřejné knihovny mohou žádat pouze o produkty k použití na veřejně přístupných počítačích. Prostřednictvím tohoto programu mohou veřejné knihovny požadovat software k užívání výhradně na veřejně přístupných počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto počítačů.

Zúčastněné knihovny rovněž musejí poskytovat základní knihovnické služby uživatelům ve své oblasti působnosti bez nutnosti platby dodatečných poplatků, např. za každou jednotlivou výpůjčku. Naopak roční poplatek, poplatky za rezervace či např. poplatky za tisk nejsou v rozporu s podmínkami pro účast v dárcovském programu. Veřejné knihovny mohou poskytovat služby nad rámec základních knihovnických služeb, za poplatky či zdarma.

Oprávnění uživatelé

Licence jsou určeny k užití především zaměstnancům oprávněných neziskových organizací. Dále mohou licence využívat:

  • dobrovolníci, kteří mají významnou manažerskou či jinou zodpovědnou úlohu v organizaci, například členové užšího vedení organizace;
  • dobrovolníci, kteří splňují VŠECHNA následující kritéria:
  1. dobrovolník je zodpovědný za specifickou aktivitu a výstupy v dané organizaci a tyto jsou definované v písemném popisu dobrovolnické pozice,
  2. jedná se o celoroční dobrovolnickou práci anebo sezónní opakovanou práci,
  3. dobrovolník licenci nevyužije k osobnímu obohacení (ani při osobním použití).

Pokud je darovaný software instalován na osobní počítače zaměstnanců a dobrovolníků, doporučujeme mít v pracovní smlouvě nebo popisu dobrovolnické pozice uvedeno, že zaměstnanec či dobrovolník využívá osobní zařízení k náplni práce pro danou organizaci. Dále doporučujeme mít předání softwaru (licenčních klíčů) ošetřeno písemnou dohodou o zapůjčení softwaru k náplni činnosti organizace (příklad takové dohody). Zaměstnanec či dobrovolník je povinnen okamžitě přestat využívat licenci, pokud ukončí práci pro danou organizaci.

Licence mohou být také využity k vybavení učeben či veřejně přístupných počítačů, které slouží k naplňování cíle dané organizace.

Licence na software jsou darovány vždy organizaci a jsou výhradně v jejím vlastnictví. Produkty nemohou být darovány fyzické osobě ani na ni převedeny.

Množství a četnost žádostí

Oprávněné organizace získávají nárok žádat v dvouletých cyklech o určitý počet produktů. Cyklus organizace začíná v okamžiku zadání první žádosti uskutečněné po 27. 7. 2011. Během dvouletého cyklu může každá oprávněná organizace požádat:

  • až o 50 licencí každého desktopového nebo licenčního (např. CAL) produktu;
  • až o 25 serverových produktů, které používají tzv. "core-based" licencování;
  • až 5 serverových produktů, které nepoužívají "core-based" licencování. Může to být vždy stejný produkt nebo kombinace více různých produktů.

Počet žádostí není limitován, můžete je zadávat kdykoli během cyklu až do doby, kdy vyčerpáte celkový počet licencí, které jsou vám k dispozici. Po dvou letech začíná nový cyklus a vámi dosud vyčerpaný počet licencí bude anulován.

Pozor! Výjimkou je produkt Windows OS - Get Genuine, kde lze zažádat také až do počtu 50 licencí, avšak pouze jednorázově. Neplatí zde tedy dvouleté cykly a pokud si zažádáte např. jen o 2 licence, vyčerpali jste si tak svoji možnost žádosti o Windows OS - Get Genuine a dále tento produkt získat nemůžete.

Maximum 50 licencí desktopových nebo licenčních produktů

Tento limit se vztahuje na produkty určené pro jednotlivé počítače (např. Office nebo Windows) a na klientské přístupové licence (CALy), správní licence (ML) a další licence, díky kterým je možné se připojit k serverovým aplikacím či aplikace spravovat.

Pro serverové produkty využívající "core-based" licencování (např. Windows Server Standard nebo Datacenter) je maximum 25 produktů žádaných během dvouletého cyklu.

Limity pro žádosti o serverové produkty nepoužívající licence typu per jádro

Organizace může v průběhu dvouletého cyklu získat maximálně 5 darovaných serverových produktů nepoužívajících licence typu per jádro. Může to být vždy stejný produkt nebo kombinace více různých produktů.

Příklad žádosti o darované serverové produkty:

  • jeden produkt Windows Server Essentials, dva produkty Exchange Server Standard a dva produkty SQL Server (Server/CAL) během dvouletého cyklu. Pokud organizace potřebuje další serverové produkty tohoto typu, může využít zlevněných produktů.

Některé serverové produkty vyžadují pro správnou funkci v síti a připojení koncových zařízení také licence pro klientský přístup (CALy) nebo správní licence (ML). Licence těchto typů stojí samostatně vztahuje se na ně limit 50 položek.

Dvouletý cyklus

Váš dvouletý cyklus začíná v okamžiku, kdy zadáte svou první žádost o produkty Microsoft. Pokud byla vaše první žádost podána před 27. lednem 2011, není tato žádost započítána a první cyklus začíná první žádostí po tomto datu.

Dvouletý cyklus vám potom poběží dva roky od této první objednávky. Po dvou letech bude cyklus resetován a automaticky začne nový. Příklad: pokud první cyklus organizace začal 12. října 2014, druhý cyklus začne 12. října 2016.

 

Software Assurance

Většina darů Microsoft zahrnuje také službu Software Assurance. Software Assurance je doplňková služba umožňující Vám zdarma upgradovat získaný produkt na nejnovější verzi. Kromě toho Software Assurance přináší řadu dalších výhod vztahujících se k příslušnému softwaru. Vaše organizace například získá přístup k e-learningovým kurzům, podpoře při řešení potíží či vícejazyčným verzím produktu.

Software Assurance služba je platná po dva roky. Před koncem této dvouleté periody, obdrží Vaše organizace email s upozorněním o blížící se expiraci služby Software Assurance. Expirace nemá vliv na platnost vaší licence. Ve využívání získaného produktu můžete nadále pokračovat, přijdete však o nárok na výše zmíněné benefity, jako jsou e-learningové kurzy či další upgrady.

Vratky a refundace

Chcete-li vrátit či vyměnit jakýkoli z produktů Microsoft, který jste získali, musíte vrátit všechny položky získané v rámci dané žádosti a o produkty, které si chcete ponechat, zažádat následně znovu.

Vratka může být akceptována pouze v případě, že žádný z vracených produktů organizace ještě nenainstalovala a že je o vratku požádáno do 60 dnů od obdržení daru.

S žádostí o změnu či vrácení produktů nás, prosíme, kontaktujte. TechSoup Česká republika musí potvrdit oprávněnost žádosti a zkontrolovat splnění podmínek.

Počet vyčerpaných licencí z limitu bude aktualizován zpravidla do 8 pracovních dní po úspěšném navrácení produktu/ů.

Prosíme, vezměte na vědomí, že produkty podléhající Dodatečné smlouvě Get Genuine Windows mají jiné pravidla a podmínky oproti produktům dostupným v rámci standardních podmínek dárcovského programu Microsoft.