Dárcovský program Microsoft - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Množství:
  • Organizace čerpá Microsoft softwarové dary dle množstevních pravidel ve dvouletých cyklech. První cyklus organizace začíná v okamžiku zadání první objednávky uskutečněné po 27. červenci 2011. Po dvou letech začíná nový cyklus a počet vyčerpaných licencí z dostupných limitů je resetován na nulu.
  • V jednom cyklu může organizace žádat:
   • až o 50 licencí každého dekstopového nebo licenčního (např. CAL) produktu;
   • až o 25 licencí každého serverového produktu, který používá tzv. "core-based" licencování;
   • až o 5 serverových produktů s jiným licencováním.
  • Pro více podrobností o limitech žádostí navštivte stránku Přehled dárcovského programu Microsoft.
 • Rozpočet: pro žádosti o dary Microsoft nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze pro neziskové organizace a veřejné knihovny:
  • Nabízené produkty jsou dostupné pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup. Veřejné knihovny musejí být uvedeny v rejstříku veřejných knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.
  • Prostřednictvím tohoto programu mohou veřejné knihovny požadovat software pouze pro použití na veřejně přístupných počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto počítačů.
  • Microsoft si vyhrazuje právo poskytnout nebo naopak odmítnout poskytnutí daru organizace kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.
 • Oprávněné organizace: dárcovský program Microsoft je určen pro organizace, díky jejichž poslání prospívají zejména lokální komunity. Mezi takováto poslání mohou například patřit:
  • poskytování peněz, zboží nebo služeb chudým lidem,
  • poskytování nadstavbového vzdělávání,
  • zlepšování životních podmínek,
  • zachování kultury a kulturních památek,
  • zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
  • ochrana lidských práv,
  • rozvoj občanské společnosti.
 • Neoprávněné typy organizace: ne všechny organizace oprávněné pro program TechSoup jsou zároveň oprávněné pro dárcovský program Microsoft. Mezi neoprávněné organizace například patří:
  • státní organizace nebo agentury,
  • vzdělávací instituce včetně základních, středních a vysokých škol,
  • zdravotnické organizace a sítě – včetně nemocnic, ambulantních středisek, domácích zdravotních a asistenčních zdravotních organizací, zdravotních výzkumných organizací či laboratoří, Výjimku tvoří nezávislé neziskové organizace s následujícím posláním: komunitní zdravotní kliniky, organizace pro podporu duševního zdraví, ženská zdravotnická centra, organizace pro podporu nemocných a jejich rodin, hospice, pohotovostní služby a krevní a jiné typy zdravotnických bank.
  • obchodní a profesní organizace a sdružení,
  • profesionální a poloprofesionální sportovní organizace
  • politické organizace, odborové organizace a unie, členské spolky.
  • organizace zabývající se repasováním počítačů, které by darovaný software využily k instalaci na počítače, které jsou pak distribuovány neziskovým organizacím nebo školám. V případě, že vaše organizace spadá do této kategorie, navštivte stránky Registered Refurbisher Program.
  • Neveřejné či soukromé knihovny, školní knihovny, specializované knihovny, vojenské knihovny či knihovny provozované vládními agenturami, které nejsou přístupné široké veřejnosti.
 • Oprávnění uživatelé:
  • zaměstnanci neziskové organizace;
  • dobrovolníci, kteří mají významnou manažerskou či jinou zodpovědnou úlohu v organizaci, například členové užšího vedení organizace;
  • dobrovolníci, kteří splňujívšechna následující kritéria: 1) zodpovědnost za specifickou aktivitu a výstupy v dané organizaci, 2) celoroční nebo pravidelná sezónní činnost, 3) licence nebude použita k osobnímu obohacení dobrovolníka.
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Microsoft musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Změna podmínek: Microsoft si vyhrazuje právo nahradit nebo pozměnit pravidla a podmínky tohoto programu kdykoliv bez předchozího upozornění.
 • Antidiskriminační politika: Microsoft oceňuje a respektuje individuální a kulturní rozdíly a zavazuje se k zabezpečování podporujícího prostředí, které je ke přívětivé a zcela odproštené od diskriminace. Pokud se organizace s těmito hodnotami neztotožňuje nebo razí diskriminaci při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána, není oprávněna k účinkování v tomto programu.
  Jedinou výjimku z této podmínky mají organizace, jenž jsou církevní právnické osoby a praktikovaná diskriminace je u nich na tomto základě vyňata ze zákonů.
 • Často kladené dotazy: více informací o možnostech a zdrojích, které Microsoft nabízí oprávněným neziskovým organizacím, najdete na stránkách Nonprofit FAQ (stránky jsou v angličtině).
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Produkty z nabídky jsou k užití pouze pro placené zaměstnance neziskových organizací nebo pro neplacené pracovníky, kteří jsou v organizaci na plný úvazek a mají manažerské, provozní nebo fiduciární povinnosti a zároveň nebudou licence užívat k osobním záležitostem. Dobrovolníci, členové a příjemci pomoci nejsou k užívání licencí a produktů oprávněni.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Microsoft jakkoliv převádět či prodávat jiným organizacím a to ani partnerským neziskovým organizacím nebo legálně nezávislým sesterským organizacím.
  • Produkty Microsoft získané přes tento program nemohou být instalovány na počítače, které budou prodány nebo darovány jiné organizaci či jednotlivci, i kdyby se jednalo o dobročinný projekt nebo program.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 508

registrovaných neziskovek

438 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

50 275

zprostředkovaných licencí a hardwaru