Slevový a cloudový program Microsoft - Pravidla & podmínky

Omezení: 
 • Množství:
  • Organizace mohou požadovat neomezený počet zlevněných produktů a cloudových nabídek od společnosti Microsoft.
  • Žádost podaná ve slevovém programu musí obsahovat alespoň 5 licencí. Těchto pět licencí může být na stejný produkt nebo na kombinace různých produktů. Od tohoto požadavku je u některých produktů upuštěno.
 • Rozpočet: Pro tyto programy jsou oprávněny organizace s ročním provozním rozpočtem v jakékoliv výši.
 • Pouze neziskové organizace:
  • Produkty jsou k dispozici neziskovým organizacím.
  • Společnost Microsoft vyžaduje, aby se organizace, které požadují zlevněné nebo cloudové produkty, zaregistrovaly na jejím neziskovém portálu. V případě slevového programu je nutné zaslat zástupcům TechSoup certifikát ověření způsobilosti pro slevy softwaru společnosti Microsoft.
  • Společnost Microsoft si vyhrazuje právo žádost organizace kdykoli z jakéhokoli důvodu schválit nebo zamítnout.
 • Oprávněné typy organizací: Nárok na zlevněné produkty a cloudové nabídky od společnosti Microsoft mají pouze neziskové organizace, jejichž mise jsou přínosem pro místní komunitu. Mezi ně mohou patřit organizace s následujícími účely:
  • Pomoc chudým
  • Podpora vzdělávání
  • Zlepšení sociálního zabezpečení
  • Ochrana kultury
  • Ochrana nebo obnova životního prostředí
  • Podpora lidských práv
  • Podpora fungování občanské společnosti
 • Typy neoprávněných organizací: Ne všechny neziskové právnické osoby jsou oprávněné získat zlevněné a cloudové produkty od společnosti Microsoft. Nezpůsobilé organizace zahrnují následující:
  • státní organizace nebo agentury,
  • vzdělávací instituce, včetně základních, středních škol a vysokých škol,
  • knihovny,
  • zdravotnické organizace a sítě – včetně nemocnic, ambulantních středisek, domácích zdravotních a asistenčních zdravotních organizací, zdravotních výzkumných organizací či laboratoří. Výjimku tvoří nezávislé neziskové organizace s následujícím posláním: komunitní zdravotní kliniky, organizace pro podporu duševního zdraví, ženská zdravotnická centra, organizace pro podporu nemocných a jejich rodin, hospice, pohotovostní služby, krevní a jiné typy zdravotnických bank.
  • obchodní a profesní organizace a sdružení,
  • profesionální a poloprofesionální sportovní organizace,
  • politické a odborové organizace; bratrstva,
  • organizace zabývající se repasováním počítačů, které by darovaný software využily k instalaci na počítače, které jsou pak distribuovány neziskovým organizacím nebo školám. V případě, že vaše organizace spadá do této kategorie, navštivte stránky Registered Refurbisher Program.
  • neveřejné či soukromé knihovny, školní knihovny, specializované knihovny, vojenské knihovny či knihovny provozované vládními agenturami, které nejsou přístupné široké veřejnosti.
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Microsoft, musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Změna podmínek: Microsoft si vyhrazuje právo nahradit nebo pozměnit pravidla a podmínky tohoto programu kdykoliv bez předchozího upozornění.
 • Antidiskriminační politika: Microsoft oceňuje a respektuje individuální a kulturní rozdíly a zavazuje se k zabezpečování podporujícího prostředí, které je ke přívětivé a zcela odproštené od diskriminace. Pokud se organizace s těmito hodnotami neztotožňuje nebo razí diskriminaci při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána, není oprávněna k účinkování v tomto programu. 
  Jedinou výjimku z této podmínky mají organizace, jenž jsou církevní právnické osoby a praktikovaná diskriminace je u nich na tomto základě vyňata ze zákonů.
 • FAQ: více informací o možnostech a zdrojích, které Microsoft nabízí oprávněným neziskovým organizacím, najdete na stránkách Nonprofit FAQ (stránky jsou v angličtině).
 • Distribuce produktu:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Produkty z nabídky jsou k užití pouze pro placené zaměstnance neziskových organizací nebo pro neplacené pracovníky, kteří jsou v organizaci na plný úvazek a mají manažerské, provozní nebo fiduciární povinnosti a zároveň nebudou licence užívat k osobním záležitostem. Dobrovolníci, členové a příjemci pomoci nejsou k užívání licencí a produktů oprávněni.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Microsoft jakkoliv převádět či prodávat jiným organizacím a to ani partnerským neziskovým organizacím nebo legálně nezávislým sesterským organizacím.
  • Produkty Microsoft získané přes tento program nemohou být instalovány na počítače, které budou prodány nebo darovány jiné organizaci či jednotlivci, i kdyby se jednalo o dobročinný projekt nebo program.
  • Produkty (předplatné) získané v rámci cloudového programu mohou být primárně využívané pouze v České republice. Využití licencí v zahraničních pobočkách vaší orgnaizace není standardně povoleno a je nutné v takovém případě požádat o výjimku (a postupu se informujte na podpoře programu TechSoup).

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 508

registrovaných neziskovek

438 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

50 275

zprostředkovaných licencí a hardwaru