Množstvo: Oprávnené organizácie môžu požiadať maximálne o 5 používateľských licencií počas fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
Rozpočet: Ročný rozpočet oprávnenej organizácie nesmie prekročiť 5 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).
Iba neziskové organizácie a knižnice: O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
Neoprávnené organizácie: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu:

  • nadácie,
  • cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárnej činnosti. Sekulárna činnosť je definovaná ako činnosť oddelená od cirkevnej alebo náboženskej činnosti organizácie a v jej rámci sú klientom poskytované služby bez ohľadu na ich vieru; viera ani špecifické náboženstvo nesmú byť klientom vnucované.

Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Tableau, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb, vrátane podmienok uvedených v tejto dohode pre koncového používateľa Tableau End User License Agreement.
Antidiskriminačná politika: Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
Prípadové štúdie: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Tableau podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo odporúčania.
Poskytovanie produktov:

  • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Akékoľvek produkty získané prostredníctvom tohto programu nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.