Zásady a podmínky Kreditního programu pro neziskové organizace Amazon Web Services

Následující Zásady a podmínky AWS Kreditního programu pro neziskové organizace („Podmínky kreditního programu“) se vztahují na jakékoli kredity („kredity“), obdržené z AWS Kreditního programu.Zásady a podmínky uvedené v textu kapitálkami, jsou detailně vysvětleny v AWS Smluvních podmínkách, dostupných na http://aws.amazon.com/agreement.

1. Používání kreditů

1.1. Kredity mohou být uplatněny pouze k úhradě poplatků za specifické služby určené AWS (tzv. „Oprávněné služby“) v souladu s Podmínkami kreditního programu a dalšími relevantními zásadami a podmínkami, které ustanovují užívání AWS služeb, a to včetně Smluvních podmínek. Kredity nesmíte uplatnit k úhradě jakýchkoliv poplatků za služby, použité v době před obdržením kreditů, dále za Reserved Instances (Předplacené instance), Amazon Mechanical Turk (Lidská pracovní síla), AWS Marketplace, poplatky placené předem za jakékoliv služby a za další služby, určené AWS (tzv. „Neoprávněné služby“), které se mohou v čase měnit. Vašemu AWS účtu budeme fakturovat užití Neoprávněných služeb za naše standardní sazby. Pokud jakékoliv poplatky za Oprávněné služby překročí hodnotu vašich dostupných kreditů, budeme je též fakturovat vašemu AWS účtu.

1.2. Vaše kredity musí být použity pouze k podpoře aktivit přímo spojených se stanoveným posláním vaší neziskové organizace.

1.3. Platný AWS účet (nebo založení nového AWS účtu, pokud ještě žádný nemáte) je nutnou podmínkou pro obdržení a používání kreditů. Všechny další služby, které použijete po vyčerpání všech vašich kreditů, budeme fakturovat vašemu AWS účtu za naše standardní sazby. Platnost kreditů vyprší po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy jsme aktivovali Kreditový kód ve vašem AWS účtě. Sledování uživatelských poplatků na vašem AWS účtě je výhradně vaše zodpovědnost. Pokud neuplatníte všech Kredity před jejich vypršením, všechny nevyužité Kredity propadnou. Vaše Kredity máte právo kdykoliv zrušit. Za propadlé nebo zrušené Kredity neproplácíme žádné náhrady a Kredity jsou nevratné.

1.4. Vaše kredity jsou k vašemu vlastnímu použití. Nejste oprávněni prodávat, pronajímat, licencovat nebo jiným způsobem převádět kredity. Vaše kredity nemohou být aktivovány v žádném dalším účtu. Kredity jsou nefunkční, pokud se je pokusíte prodat, licencovat, pronajmout nebo jiným způsobem je převádět. Kredity nemají žádnou hodnotu samy o sobě, nejsou směnitelné za hotovost, nemají v hotovosti žádnou hodnotu a slouží pouze jako specifické „platidlo“ za použití AWS služeb.

1.5. Vaše kredity jsou nefunkční a neplatné v případě podvodného jednání, jejich zneužívání nebo pokud jiným způsobem dojde k porušení těchto Podmínek kreditového programu nebo zásad Smluvních podmínek. KROMĚ DALŠÍCH PRÁVNÍCH POSTIHŮ JSTE POVINNI SPLATIT NÁM HODNOTU KREDITŮ, KTERÉ JSTE POUŽILI NEBO SE POKUSILI POUŽÍT ZPŮSOBEM, KTERÝ PORUŠUJE PODMÍNKY KREDITOVÉHO PROGRAMU NEBO SMLUVNÍCH PODMÍNEK.

1.6. Kredity lze použít pouze k úhradě poplatků za Oprávněné služby a nelze je uplatnit na daně z příjmu, zisku, prodeje a podobné (souhrně "Daň z transakcí"), které vám mohou být uloženy. Případné Daně z transakcí budou fakturovány vašemu AWS účtu.

2. Dodatečné zásady a podmínky

2.1. Tímto dáváte AWS povolení použít váš název a/nebo podobný znak k podpoře AWS Kreditního programu pro neziskové organizace.

2.2. Nesmíte zveřejnit žádnou tiskovou zprávu ve vztahu k AWS Kreditnímu programu pro neziskové organizace bez našeho předchozího písemného souhlasu. Dále dáváte váš souhlas nepodávat chybné nebo zkreslené informace o vztahu mezi námi a vámi. To například znamená, že nebudete náš vztah prezentovat způsobem, který by implikoval,že pomáháme, sponzorujeme, podporujeme nebo financujeme vaši organizaci a její poslání, aniž byste k tomu získali náš psaný souhlas. AWS logo(a) můžete použít pouze v souladu s Pokyny o použití AWS loga a značky, Pokyny k AWS co-marketingu a nebo v souladu s jinými dalšími omezeními, které kdykoliv v budoucnu AWS stanoví.

2.3. Zavazujete se řídit se zásadami a pokyny pro AWS Kreditní program.

2.4. Můžeme kdykoliv ukončit nebo změnit AWS Kreditní program pro neziskové organizace.

2.5. Jakékoliv data nebo informace ve vztahu k poskytovaným službám, které objevíte, odvodíte, vyvinete nebo se o nich dozvíte jiným způsobem v rámci vašeho užívání poskytovaných služeb je důvěrná informace od AWS, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách. Souhlasíte uchovat tyto informace důvěrné v souladu se zásadami Smluvních podmínek. Tento souhlas mimo jiné zahrnuje informace, týkající se otázek bezpečnosti a doporučených vylepšení poskytovaných služeb.

2.6. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte použít kredity (a jste též nezpůsobilí kredity obdržet), pokud používáte váš AWS účet pro účely nebo jménem federální vlády USA. Pokud obdržíte/používáte kredity jménem jakéhokoli jiného veřejného subjektu, jejich obdržením/používáním potvrzujete, že nabytí a užívání těchto kreditů je povoleno a neporušuje žádné příslušné zákony, vyhlášky nebo usnesení, včetně příslušných etických pravidel nebo pravidel zadávání veřejných zakázek a nevytváří žádný konflikt zájmů pro AWS.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru