COCKTAIL, HACKAITHON - Informace o zpracování osobních údajů

Zákonný rámec

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů v rámci poskytování daru naší organizaci upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sdružení VIA, z. ú., sídlem Dělnická 1324/9, Praha 7,  170 00, IČ 27013812 (dále také jen jako „organizace“) .

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které při přihlášce na akce COCKTAIL a HACKAITHON (dále jen jako "akce") zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, které zpracováváme za následujícími účely:

  • pro komunikaci k organizaci a průběhu ackí;
  • tvorby pracovních skupin pro akci HACKAITHON;
  • podání informací o Microsoft AI grantech a postupu podání žádosti v těchto grantech;
  • kontaktování za účelem zjištění stavu podání AI grantu a stavu průběžného postupu na projektech, kterým byl AI grant přiznán.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů

Všechny kontkatní informace uchováváme po dobu trvání projektu akcí, minimálně do 30.6.2019. Kontkatní infomrace uvedené u projektových záměrů, které podají žádost o Microsoft AI grant uchováváme do doby, než je známo, zda byl projektu AI grant udělen. U úspěšných žadatelů uchováváme kontkatní informace po dobu trvání projektu (obvykle 12 měsíců od získání AI grantu).

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů či provedli některé operace s osobními údaji.

  • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
  • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
  • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
  • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
  • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: podpora@techsoup.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Postup pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 375

registrovaných neziskovek

426 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

48 883

zprostředkovaných licencí a hardwaru