• Množství: Organizace čerpá Microsoft softwarové dary dle množstevních pravidel ve dvouletých cyklech. První cyklus organizace začíná v okamžiku zadání první objednávky uskutečněné po 27. červenci 2011. Po dvou letech začíná nový cyklus a počet vyčerpaných licencí z dostupných limitů je resetován na nulu.
  • V jednom cyklu může organizace žádat:
   • až o 50 licencí každého dekstopového nebo licenčního (např. CAL) produktu;
   • až o 25 licencí každého serverového produktu, který používá tzv. "core-based" licencování;
   • až o 5 serverových produktů s jiným licencováním.
  • Pro více podrobností o limitech žádostí navštivte stránku Přehled dárcovského programu Microsoft.
 • Rozpočet: pro žádosti o dary Microsoft nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze pro neziskové organizace, veřejné knihovny a registrované poskytovatele sociálních služeb:
 • Oprávněné organizace: dárcovský program Microsoft je určen pro organizace, díky jejichž poslání prospívají zejména lokální komunity. Mezi takováto poslání mohou například patřit:
  • poskytování peněz, zboží nebo služeb chudým lidem,
  • podpora vzdělávání,
  • zlepšování životních podmínek,
  • zachování kultury a kulturních památek,
  • zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
  • ochrana lidských práv,
  • rozvoj občanské společnosti.
 • Neoprávněné typy organizací: ne všechny organizace oprávněné pro program TechSoup Česká Republika jsou zároveň oprávněné pro dárcovský program Microsoft. Mezi neoprávněné organizace například patří:
  • státní organizace nebo agentury, mj. příspěvkové organizace, mezinárodní vládní organizace nebo organizace OSN.
  • vzdělávací instituce včetně základních, středních a vysokých škol,
  • zdravotnické organizace a sítě – včetně nemocnic, ambulantních středisek, domácích zdravotních a asistenčních zdravotních organizací, zdravotních výzkumných organizací či laboratoří,
  • obchodní a profesní organizace a sdružení,
  • profesionální a poloprofesionální sportovní organizace,
  • politické organizace, odborové organizace a unie, členské spolky,
  • organizace zabývající se repasováním počítačů, které by darovaný software využily k instalaci na počítače, které jsou pak distribuovány neziskovým organizacím nebo školám. V případě, že vaše organizace spadá do této kategorie, navštivte stránky Registered Refurbisher Program.
  • Neveřejné či soukromé knihovny, školní knihovny, specializované knihovny, vojenské knihovny či knihovny provozované vládními agenturami, které nejsou přístupné široké veřejnosti.
  • Poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Microsoft, musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Změna podmínek: Microsoft si vyhrazuje právo nahradit nebo pozměnit pravidla a podmínky tohoto programu kdykoliv bez předchozího upozornění.
 • Antidiskriminační politika: Microsoft oceňuje a respektuje individuální a kulturní rozdíly a zavazuje se k zabezpečování podporujícího prostředí, které je přívětivé a zcela oproštěné od diskriminace. Pokud se organizace s těmito hodnotami neztotožňuje nebo razí diskriminaci při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána, není oprávněna k účinkování v tomto programu. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo použít jakékoli informace, včetně externích důkazů, k určení, zda příjemce porušuje tyto zásady. Rozhodnutí o porušení zásad jsou učiněna na základě vlastního uvážení společnosti Microsoft a nepodléhají externímu přezkumu.
 • Často kladené dotazy: více informací o možnostech a zdrojích, které Microsoft nabízí oprávněným neziskovým organizacím, najdete na stránkách Nonprofit FAQ (stránky jsou v angličtině).
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným neziskovým organizacím, knihovnám a poskytovatelům sociálních služeb, nikoli jednotlivcům.
  • Produkty z dárcovského programu smí používat pouze:
   1. placení zaměstnanci neziskových organizací;
   2. neplacení pracovníci, kteří v organizaci plní manažerské, provozní nebo fiduciární povinnosti a zároveň nebudou licence užívat k osobním záležitostem.
  • Dárci, členové (například členové církve, klubu nebo sportovního týmu) a příjemci pomoci nejsou k užívání licencí a produktů oprávněni.
  • Přijímající organizace nemůže licence ani předplatná od společnosti Microsoft jakkoliv převádět či prodávat jiným organizacím, a to ani partnerským neziskovým organizacím nebo legálně nezávislým sesterským organizacím.
  • Produkty společnosti Microsoft nesmí být instalovány v počítačích, které budou poskytnuty nebo prodány jiným organizacím nebo jednotlivcům, a to ani v rámci charitativního programu.