• Množství:
  • Organizace mohou požadovat neomezený počet zlevněných produktů a cloudových nabídek od společnosti Microsoft.
  • Žádost podaná ve slevovém programu musí obsahovat alespoň 5 licencí. Těchto pět licencí může být na stejný produkt nebo na kombinace různých produktů. U některých produktů je od tohoto požadavku upuštěno.
  • Další podrobnosti naleznete na stránce Slevový a cloudový program Microsoft - Pravidla & podmínky.
 • Rozpočet: Pro tyto programy jsou oprávněny organizace s ročním provozním rozpočtem v jakékoliv výši.
 • Pouze neziskové organizace:
  • Produkty jsou k dispozici neziskovým organizacím.
  • Společnost Microsoft vyžaduje, aby se organizace, které požadují zlevněné nebo cloudové produkty, zaregistrovaly na jejím neziskovém portálu a aby pro ověření oprávněnosti pro slevový program zaslaly společnosti TechSoup Česká Republika certifikát.
  • Společnost Microsoft si vyhrazuje právo žádost organizace kdykoli z jakéhokoli důvodu schválit nebo zamítnout.
 • Oprávněné typy organizací: Nárok na zlevněné produkty a cloudové nabídky od společnosti Microsoft mají pouze neziskové organizace, jejichž mise jsou přínosem pro místní komunitu. Mezi ně mohou patřit organizace s následujícími účely:
  • poskytování peněz, zboží nebo služeb chudým lidem,
  • podpora vzdělávání
  • zlepšování životních podmínek,
  • zachování kultury a kulturních památek,
  • zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
  • ochrana lidských práv,
  • rozvoj občanské společnosti
 • Neoprávněné typy organizací: ne všechny organizace oprávněné pro dárcovský program Microsoft jsou zároveň oprávněné pro slevový a cloudový program Microsoft. Mezi neoprávněné organizace například patří:
  • státní organizace nebo agentury, mj. příspěvkové organizace, mezinárodní vládní organizace nebo organizace OSN.
  • vzdělávací instituce včetně základních, středních a vysokých škol,
  • knihovny,
  • zdravotnické organizace a sítě – včetně nemocnic, ambulantních středisek, domácích zdravotních a asistenčních zdravotních organizací, zdravotních výzkumných organizací či laboratoří,
  • obchodní a profesní organizace a sdružení,
  • profesionální a poloprofesionální sportovní organizace,
  • politické organizace, odborové organizace a unie, členské spolky,
  • organizace zabývající se repasováním počítačů, které by darovaný software využily k instalaci na počítače, které jsou pak distribuovány neziskovým organizacím nebo školám. V případě, že vaše organizace spadá do této kategorie, navštivte stránky Registered Refurbisher Program.
  • Neveřejné či soukromé knihovny, školní knihovny, specializované knihovny, vojenské knihovny či knihovny provozované vládními agenturami, které nejsou přístupné široké veřejnosti.
 • Území:Organizace v Portoriku nejsou způsobilé požadovat od společnosti Microsoft zlevněné produkty a cloudové nabídky. Způsobilé jsou organizace na všech ostatních územích USA.
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Microsoft, musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Změna podmínek: Microsoft si vyhrazuje právo nahradit nebo pozměnit pravidla a podmínky tohoto programu kdykoliv bez předchozího upozornění.
 • Antidiskriminační politika: Microsoft oceňuje a respektuje individuální a kulturní rozdíly a zavazuje se k zabezpečování podporujícího prostředí, které je přívětivé a zcela oproštěné od diskriminace. Pokud se organizace s těmito hodnotami neztotožňuje nebo razí diskriminaci při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána, není oprávněna k účinkování v tomto programu. Jedinou výjimku z této podmínky mají organizace, jenž jsou církevní právnické osoby a praktikovaná diskriminace je u nich na tomto základě vyňata ze zákonů.
 • Často kladené dotazy: více informací o možnostech a zdrojích, které Microsoft nabízí oprávněným neziskovým organizacím, najdete na stránkách Nonprofit FAQ (stránky jsou v angličtině).
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Produkty z cloudové nabídky smí používat pouze:
   1. placení zaměstnanci neziskových organizací;
   2. neplacení pracovníci, kteří v organizaci plní manažerské, provozní nebo fiduciární povinnosti a zároveň nebudou licence užívat k osobním záležitostem.
  • Dobrovolníci, členové a příjemci pomoci nejsou k užívání licencí a produktů oprávněni.
  • Střechové organizace, včetně ovládaných sesterských nebo dceřiných společností, které využívají sdílené nebo centralizované IT systémy, mají nárok pouze na jeden dárcovský účet pro cloudové nabídky.
  • Přijímající organizace nemůže licence ani předplatná od společnosti Microsoft jakkoliv převádět či prodávat jiným organizacím, a to ani partnerským neziskovým organizacím nebo legálně nezávislým sesterským organizacím.
  • Produkty Microsoft získané přes tento program nemohou být instalovány na počítače, které budou prodány nebo darovány jiné organizaci či jednotlivci, i kdyby se jednalo o dobročinný projekt nebo program.