• Množství: Oprávněné organizace mohou žádat pouze o jeden dar od společnosti Cisco během jednoho fiskálního roku (1.7. – 30.6.) a to do výše 4800 USD (cca 105 000 Kč). TechSoup zruší všechny žádosti, které překračují tento limit.
 • Rozpočet: Organizace s ročním rozpočtem menším než 20 milionů USD jsou oprávněni žádat o produkty v rámci tohoto programu.
 • Pouze pro neziskové organizace:
  • Produkty v tomto programu jsou k dispozici pouze pro neziskové organizace, které v první řadě splní obecné podmínky programu TechSoup.
  • Všechny Cisco žádosti podléhají sekundárnímu přezkoumání oprávněnosti k ověření, zda aktivity žádající organizace odpovídají filantropickému zaměření společnosti Cisco. Pokud organizace tomuto zaměření neodpovídá, Cisco si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout žádost o dar takové organizace. TechSoup nebude akceptovat platbu administrativních poplatků odmítnutých žádostí a tuto platbu vrátí zpět neziskové organizaci.
 • Typy organizací:
  • Následující typy organizací jsou oprávněné žádat o produkty v rámci dárcovského programu Cisco.
   • Organizace, které poskytují peníze, zboží nebo služby chudým lidem
   • Organizace poskytující přípravu na zaměstnání, pracovní poradenství a asistenci
   • Organizace věnující se začleňování a rehabilitaci trestanců, alkoholiků, drogově závislých či hazardních hráčů.
   • Organizace pro podporu a získávání základního vzdělání
   • Organizace zajišťující bydlení pro nízkopříjmové skupiny
   • Organizace, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením
   • Některé organizace s komunitními službami především pro chudé lidi.
   • Organizace poskytující péči a bydlení pro děti, pracující v oblasti předcházení týrání dětí a bojující proti kriminalitě mladistvých
   • Organizace poskytující péči a ubytování starým
   • Organizace, které poskytují programy rozvoje mládeže, s výjimkou těch, které se zaměřují na podnikání nebo vládu
   • Organizace pečující o duševní zdraví a pacienty s mentálním handicapem
   • Environmentální organizace zaměřené na ochranu přírody nebo prevenci znečištění
  • Následující organizace nejsou v rámci programu oprávněny získat Cisco produkty
   • Pobočky národních organizací (např. YMCA, organizace červeného kříže atd.), jejichž počet pro jednu organizaci přesahuje 20 (přestože jsou tyto pobočky považovány za samostatné entity a nejsou financovány národními organizacemi)
   • Náboženské organizace, které neposkytují sekulární služby. Organizace poskytující sekulární služby je definována jako organizace oddělená od církve nebo náboženské organizace, která poskytuje služby lidem bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo která nepropaguje specifickou víru.
   • Nadace, organizace poskytující půjčky, úvěry a jiné financování, grantové organizace či organizace poskytující stipendia nebo jiné finanční prostředky jednotlivcům či jiným organizacím
   • Sportovní, rekreační a komunitní aktivity
   • Organizace pracující s mládeží kromě těch, které zajišťují základní lidské potřeby.
   • Tábory
   • Nepřímé servisní organizace nebo poradenské a zprostředkovatelské služby
   • Školy, vysoké školy a podobné organizace
   • Kulturní a historické vzdělávací organizace
   • Organizace poskytující pečovatelské služby a bydlení seniorům i v případě, že v minulosti tyto organizace splňovaly kritéria oprávněnosti
   • Rádio, televize, média, vydavatelská činnost, školení, diskusní skupiny, nevědecký výzkum, organizace, jejichž hlavní činností je poskytování informací a vyjadřování názorů.
   • Nemocnice, hasičské sbory, pečovatelské domy a ambulantní služby
   • Zdravotní kliniky, venkovská lekářská zařízení, hospice, krevní banky
   • Denní centra a péče o děti
   • Vědecké výzkumné organizace
   • Obchodní a profesní organizace
   • Zemědělské organizace
   • Vzájemné organizace
   • Zaměstnanecké a členské organizace
   • Organizace, které vedou soudní spory či poskytují právní pomoc
   • Legislativní a politické aktivity
   • Organizace zabývající se ochranou občanských práv
   • Úvěrové poradenské služby či finanční vzdělávání
   • Advokační organizace a organizace pro plánování rodičovství
   • Knihovny
 • Stávající zákazníci: Z důvodů daňových pravidel dárcovské organizace, v rámci programu nemohou ani oprávněné neziskové organizace získat Cisco produkty, pokud si v posledních třech měsících koupily jakýkoliv Cisco produkt či pokud plánují si v příštích třech měsících Cisco produkt(y) koupit.
 • Náhrada: Cisco si vyhrazuje právo nahradit jakékoliv produkty v žádosti jinými funkčně ekvivalentními.
 • Pravidla a podmínky: Organizace, které žádají o produkty Cisco musí souhlasit se všemi platnými podmínkami služeb.
 • Pouze Cisco produkty: Žádosti Cisco nemohou zahrnovat jiné produkty od jiných dárcovských partnerů. Organizace musí o tyto další produkty zažádat samostatně, tak, aby v případě zpoždění doručení Cisco žádosti nedošlo ke zpoždění také při dodání produktů ostatních partnerů.
 • Antidiskriminační pravidla: Organizace obhajující, podporující nebo praktikující diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu nejsou oprávněné k účasti na tomto dárcovském programu. Pro obdržení Cisco produktů musí být organizace ochotna a schopna potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z uvedených znaků.
 • Případové studie: Přijímající organizace musí být ochotna poskytnout společnosti Cisco informace za účelem vytvoření případové studie nebo referenčního příspěvku k tomuto dárcovskému programu.
 • Distribuce výrobků:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Cisco jakkoliv převádět či prodávat.